Have a question?
Message sent Close

Inkluzija – podrška dječijem rastu i razvoju

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla od prvih godina postojanja promoviše nastavu utemeljenu na vrijednostima koje u praksi vidimo kao aktivni angažman učenika/ca, iskustveno učenje i funkcionalno znanje za više nivoe školovanja i svakodnevnog života.

Među prvim kreiranim programima je program obrazovanja nastavnog osoblja koji fokus ima na razvoju kvalitetne obrazovne prakse u kojoj se ostvaruje pravo na obrazovanje “za svako dijete” prema njegovim individualnim sposobnostima i u kojoj se ostvaruje saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

ŠTA JE TO INKLUZIJA?

Inkluzija je pravo i obaveza  i pruža jednake obrazovne prilike za svu djecu.

Uspostavljeno na toj vrijednosti, time je ono sveobuhvatno u smislu koncepcije, principa, zadataka, sadržaja i aktera u obrazovnom procesu. Individualne razlike i posebnosti djece, nastavnika tada se slave, uvažavaju, poželjne su i na njima počivaju koraci promišljanja o tome kakvo obrazovanje obezbijediti za svako dijete.

Inkluzija tada u smislu procesa uključuje holističko promišljanje, kreiranje, provođenje procesa učenja svakog djeteta.

Dijete se nalazi u srcu edukacijskog procesa, stoga nikakva tehnologija, materijali i oprema ne mogu dati željene efekte ukoliko nisu u skladu sa djetetovim kognitivnim, emocionalnim i  uopšte razvojnim potencijalom ili vrstom osobe kakav je on/ona. Svi  vrlo dobro znamo šta se dešava sa djetetom koje je deprivirano od stimulusa kao što su knjiga, slika ili govorna riječ ali isto tako smo svjesni šta se dešava sa djetetom koje je izloženo stimulusima koji su neodgovarajući za djetetovu dob, razvojne karakteristike i interese djeteta. Učenik je krajnji korisnik ponuđene edukacije i stoga glavni činilac u procesu planiranja obrazovnog procesa.

To šalje jasnu poruku:    “SVAKO DIJETE JE VAŽNO!”

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla provodi program „Podrška dječijem rastu i razvoju“ od 2005. godine.

Program je izgrađen u saradnji sa menadžmentom i nastavnim osobljem JU OŠ „Simin Han“ Tuzla i velikim brojem stručnjaka iz oblasti pedagogije, psihologije, medicine, edukacije i rehabilitacije.

Svako dijete s poteškoćama i preprekama u učenju i učešću u redovnom nastavnom procesu ima različite sposobnosti za učenje, različite potrebe i interese. Iz tih razloga sadržaj i samu realizaciju nastavnog procesa treba individualizirati. Kako bi se osiguralo ostvarenje punog potencijala svakog djeteta, neophodno je uvažavati i slaviti različitosti odnosno individualne karakteristika (sposobnosti, interesa i potreba) djece.

OPIS PROGRAMA "PODRŠKA DJEČIJEM RASTU I RAZVOJU"

Istraživanja provedena na području Bosne i Hercegovine pokazala su da se u svakom odjeljenju u našim školama nalazi određeni proj učenika/ca koji/e se bore sa savladavanjem nastavog gradiva, bilo zbog izvjesne teškoće u razvoju, ili zbog poteškoća u učenju i/ili ponašanju.

Svako dijete sa teškoćama i preprekama u učenju i učešću u redovnom nastavnom procesu ima različite sposobnosti za učenje, različite  potrebe i interese. Iz tih razloga, nastavu treba individualizirati, uvažavati i slaviti različitosti individualnih karakteristika (sposobnosti, interesa i potreba) djece.

Škola je najjači internacionalni faktor obrazovnog djelovanja. Iako je Zakonom o osnovnom obrazovanju predviđeno uključivanje djece s teškoćama i preprekama u tjelesnom i psihičkom razvoju u redovne škole i razrede, adekvatna podrška toj djeci još uvijek nije obezbjeđena. Ostaje obaveza da se redovni nastavni programi prilagode karakteristikama (sposobnostima, interesima i potrebama) učenika/ca, kako darovitih, tako i učenika/ca sa teškoćama i preprekama u redovnom nastavnom procesu, da se strategija poučavanja prilagode strategijama učenika/ca učenika/ca, kao i da se kreira pozitivna socijalna klima.

Obuka u okviru Programa “Podrška dječijem rastu i razvoju” je namijenjena:

 • prosvjetnim radnicima/ama,
 • roditeljima i
 • predstavnicima/ama lokalne zajednice.

Cilj obuke Programa “Podrška dječijem rastu i razvoju” je razvoj kvalitetne obrazovne prakse kroz stručno usavršavanje nastavnika/osoblja, te promovisanje i podršku u razvoju inkluzivne otvorene škole u zajednici, u kojoj se ostvaruje pravo na obrazovanje “za sve učenike/ce” prema njihovim individualnim sposobnostima. Program pomaže nastavnom osoblju da nastavu, klimu u odjeljenskoj zajednici, interakciju sa roditeljima oblikuje na način da podržava razvoj svakog učenika/ce, zajedništvo i kolektivno učenje u razrednoj zajednici i podržavajuće okruženje roditelja.    

Trajanje obuke: 64 sata obuke + 16 sati praktičnog rada + 10 h rada kao reflektivni praktičar.

Certifikati/uvjerenja: Pohađanje cjelovite obuke učesnicima/ama omogućava da:

 • dobiju uvjerenje o učestvovanju ovjereno od strane organizatora obuke,
 • dobiju uvjerenje o učestvovanju ovjereno od strane organizatora obuke i nadležnog ministarstva/pedagoškog zavoda u slučaju partnerskog rada.

Certifikat o završenoj edukaciji se dodijeljuje, ukoliko učesnik/ca ispunjava dole navedene uvjete:

 • prisustvo tokom edukacije (najmanje 80% prisustva, minimalno 30 sati);
 • primjenjena naučenog u praksi; 
 • dokumentovana primjena u praksi prema formi i uputstvu od trenera/ica tokom edukacije.

Nakon obuke polaznici/ce će moći:

 • Objasniti potrebu poštovanja individualnosti svakog/svake učenika/ce;
 • Pronaći rješenja i  modele organizacije inkluzivnog razreda i rada u razredu;
 • Učestvovati u timskom radu i koristiti odgovarajuće načine dokumentiranja i komunikacije;
 • Razvijati sopstvene kapacitete koji će podržavati nastavnike/ce u provođenju reforme obrazovanja;
 • Prepoznati i uvažavati posebne potrebe učenika/ca (razvojne poteškoće i nadarenosti);
 • Pronalaziti načine adekvatne i efikasne saradnje sa roditeljima, učiteljima i drugim sudionicima u procesu odgoja i obrazovanja;
 • Procjenjivati raznolike karakteristike učenika/ca u razredu;
 • Koristiti različite pristupe obezbjeđenja podrške konkretnim učenicima/ama;
 • Koristiti raznolike pristupe i materijale u prezentiranju nastavnih sadržaja;
 • Učestvovati u kreiranju individualnih edukacijskih programa (IEP) timskim pristupom;
 • Primjenjivati i pratiti efikasnost individualnih edukacijskih programa;
 • Evaluirati proces i revidirati ciljeve (kada se javi potreba);
 • Pratiti i evaluirati proces učenja i razvoja.

BENEFITI ZA UČENIKE/CE, NASTAVNO OSOBLJE I RODITELJE

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE SVAKOM DJETETU PRUŽA JEDNAKE OBRAZOVNE PRILIKE BEZ OBZIRA NA NJIHOVE INDIVIDUALNE RAZLIKE I POSEBNOSTI.

NAŠA ISKUSTVA U RADU SA ŠKOLAMA NA TEMU "PODRŠKA DJEČIJEM RASTU I RAZVOJU"

2006 – 2008. godine – Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je provelo institucionalni projekat “Razvoj inkluzivnih škola kroz razvoj lokalnih kapaciteta“ na području Tuzlanskog kantona u saradnji sa 8 osnovnih škola. Cilj je bio jačati kapacitete uključenih škola (materijalne, profesionalne) koji bi bili resursni centri u opštinama Tuzlanskog kantona. 64 predstavnika/ce nastavnog osoblja, 8 direktora i 8 pedagoga radili su tokom dvije godine na osnaživanju vlastitih resursa u pogledu inkluzivnog djelovanja na nivou razreda, škole i zajednice. Projekat je realiziran u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoškog Zavoda Tuzla, Edukacijsko – rehabilitacijskom fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Projektni tim MIOS-a zajedno sa timovima trenera/ica, savjetnika/ca, mentora/ica, demonstratora/ica, predavača/ica iz partnerskih institucija i organizacija proveo je modularne obuke, pratio radu u praksi.  Projekat je bio finansiran od strane Fonda otvoreno društvo BiH. 

2007 – 2009. godine – Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je proveo institucionalni projekat “Razvoj inkluzivnih školana na području TK kroz realizaciju programa stručnog usavršavanja U pravcu inkluzije”. Glavni cilj je bio djelovati na ukazane potrebe nastavnog osoblja i školskih menadžmenata u aspektu izgradnje inkluzivnih škola Tuzlanskog kantona. Škole koje su bile uključene u projekat 2006 – 2008. godine su bili centri inkluzivnih praksi tokom realizacije ovog projekta. Projekat je realiziran u partnerstvu sa Pedagoškim zavodom Tuzla i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Projekat je finasiran od strane Pedagoškog zavoda TK i MIOS-a Tuzla.

2005 – 2008. godine – Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je, u partnerstvu sa Resursnim centrima Osijek i Novi Sad, proveo modularnu edukaciju nastavnog osoblja i školskih menadžmenata u regionalnoj mreži otvorenih škola Tuzla – Osijek – Novi Sad. Nastavno osoblje iz tri grada su razvijali vlastitu praksu u razrednim zajednicama. učestvovalo je 32 nastavnika/ce, 12 direktora škole. Obuka je bila dio projekta “Razvoj interaktivnih otvorenih škola”. Donator je bio RE:FINE.  

2012 – 2013. godina – Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je proveo institucionalni projekat “U pravcu inkluzije” koji je rezultat saradnje sa menadžmentom osnovne škole “Sveti Franjo”  i upravom Katoličkog školskog centra “Sveti Franjo” Tuzla. 28 nastavnika/ce su iskazali potrebe u pogledu razvoja i jačanja inkluzivnih praksi u nastavi na osnovu čega je kreiran program obrazovanja. program je uključio obrazovni aspekt, primjenu u praksi i refleksiju o provedenim aktivnostima kao koracima ka održivosti u radu osnovne škole. Projekat je finansiran od strane Renovabisa.  

2015 – 2019. godine – Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je proveo dva vezana projekta “Demokratski razvoj škola” i “Škole za inkluziju”. Projekti su realizirani u saradnji sa ukupno 47 osnovnih i srednjih škola TK. 250 prosvjetnih radnika/ca iz osnovnih i srednjih škola TK su prisustvali/e obuci programa „Podrška dječijem rastu i razvoju“ koju je u okviru projektnih aktivnosti, navedena dva projekta, organizovalo Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla. Projekti su finansirani od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju, Njemačka i Freudenberg fondacije, Njemačka.

„Organizacija koja pruža pomoć obrazovnom sistemu, počevši od inkluzije pa nadalje, s čim se nismo ni mi susretali, ja jesam imala i pedagogiju i psihologiju ali kažem nisam se susretala sa radom sa djecom s poteškoćama u razvoju, a sad ih imamo u školi.“ – nastavnica

Kontinuiranim dokumentovanjem praktičnog rada polaznika/ca obuke nastala je baza uspješnih nastavnih praksi u vidu pisanih i video materijala. Baza dokumentovanih uspješnih praksi, uz predhodnu saglasnost autora prakse, je namijenjena za promociju, razmjenu iskustava kao i prema iskazanoj potrebi za korištenje u vidu didaktičkog ili promotivnog materijala tokom obuke, okruglih stolova, obrazovnih foruma, lokalnih, regionalnih ili internacionalnih konferencija u obrazovanju.

Ukoliko i Vi želite obnoviti i unaprijediti vlastitu stručnosti i efikasnost  za pedagoški efikasno podučavenje koje doprinosi kreiranju iskustvenog, samostalnog i interaktivnog učenja učenika/ca, budite slobodni da nas kontaktirate.